Snap! Winactie #iksnaphet #snorfestival

Afgelopen zaterdag, 23 september, vond ons laatste Snorfestival plaats. We hebben daarom nog even extra genoten van alle gezelligheid en de fijne mensen om ons heen. Heb jij deze dag net zo genoten als wij? En heb je foto’s gemaakt van deze leuke dag? Dan hebben wij goed nieuws!

 

Snap cover LR

Snap!

Zaterdag lanceerden we samen met Zilverblauw het nieuwe boek: Snap! Met je smartphone kun je bijna net zulke mooie foto’s maken als met een spiegelreflexcamera. Als je maar weet hoe. Anki Wijnen, bekend van haar blog Zilverblauw.nl en auteur van het populaire fotografie-boek Shoot!, deelt haar tips en tricks en laat zien hoe je met je smartphone fantastische foto’s kunt maken. Altijd en overal, want je smartphone heb je altijd bij de hand.

Winactie

Jouw foto’s zijn natuurlijk leuk voor in het plakboek, maar vergeet ze niet te posten op Instagram! Wanneer je jouw allermooiste foto op Instagram post met de hashtags #iksnaphet en #snorfestival, maak je namelijk kans op een workshop ‘Fotograferen met je smartphone’ van Anki Wijnen van Zilverblauw of één van de Snor boekenpakketten! Anki zal op 1 oktober de foto’s beoordelen en hieruit de winnaars kiezen, die vervolgens via Instagram op de hoogte worden gebracht.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor deelname

 1. – Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 2. – De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 3. – Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 4. – Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 5. – Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld
 6. – De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 7. – Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 8. – Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 9. – Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Inzendingen

 • – Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via Instagram en moeten de hashtags #iksnaphet en #snorfestival bevatten.
 • – Het profiel van de inzender moet openbaar staan, zodat de foto’s zichtbaar zijn.
 • – De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • – De foto(’s) mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
 • – De deelnemer mag niet jonger zijn dan 18 jaar.

Jurering en prijs

 • – De jury bestaat uit Anki Wijnen van Zilverblauw.
 • – Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. de fotografische kwaliteit; 2. de originaliteit c.q. creativiteit.
 • – De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • – De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en in het verloop van het wedstrijdproces bekend gemaakt op Instagram.
 • – De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
 • – Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • – De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 • – De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op de de Instagram pagina van Uitgeverij Snor, de Snorfabriek en Zilverblauw zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen. Ook zullen de ingezonden en winnende foto’s gebruikt mogen worden door deze partijen voor publicatie en ondersteuning van deze wedstrijd zonder dat de maker daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden stelt.
 • – Alle gegevens die de organisator ter beschikking heeft gekregen van de deelnemer met betrekking tot de wedstrijd mogen worden gebruikt om acties en andere nieuwsberichtgevingen van deze partijen persoonlijk te richten aan de betreffende deelnemer.
 • – Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Auteursrechten en gebruik

 • – Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 • – De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • – De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • – De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • – In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.

Overige bepalingen

 • – De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • – Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Dit bericht is gepost in Actie. Bookmark de link.